Školski dokumenti:


Statut škole (2019./2020.) >>

- Izmjene statuta >>

- Izmjene statuta >>

Školski kurikulum (2020./2021.) >>

Godišnji plan i program (2020./2021.) >>

Godišnji kalendar rada (2020./2021.) >>

Info škole (2020./2021.) >>

 

Školski pravilnici:


Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja>>

Pravila o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom OŠ Frana Krste Frankopana >>

Etički kodeks >>

Pravilnik o kućnom redu >>

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja >>

Pravilnik o radu >>

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - odluke:


Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. >>

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - pravilnici:


Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama (NN 82/2019) >>

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole >>

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju >>

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera >>

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - zakoni:


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/2018) >>

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116-18) >>

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, (NN 17/2019) >>

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja >>

Obiteljski zakon >>

 

Zahtjevi:


Zahtjevi za upis i ispis učenika iz izbornog predmeta >>

Zahtjev za upis učenika s drugog upisnog područja >>

Ispričnica roditelja/staratelja >>

 

Fiskalna odgovornost:


Pravilnik o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda ostvarenih obavljanjem poslova na tražištu >>

Procedura zaprimanja i provjeru računa >>

Procedura putnih naloga >>

Procedura naplate prihoda >>

Procedura blagajničkog poslovanja >>

Procedura davanja i kontrole donacija >>

Procedura stvaranja obveza kada nije potrebna javna nabava >>

Procedura - stvaranje ugovornih obveza >>

 

Pravo na pristup informacijama:


Godišnje izvješće za 2020. godinu (pdf) >>

Kriteriji za ostvarivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova za pristup informacijama (pdf) >>

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (pdf) >>

Godišnje izvješće za 2019. godinu (excel) >>

- Odluka o imenovanju službenika za informiranje >>

- O zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija >>

- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije >>

- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija >>

- Zahtjev za pristup informacijama >>

 

Planovi i izvješća:


Plan nabave za 2021. godinu >>

Financijsko izvješće 1.1.2021.- 30.06.2021. >>

Financijsko izvješće 1.1.- 31.12.2020. >>

Financijsko izvješće za 2020. >>

Financijski plan 2021-2023 >>

Financijsko izvješće 1.1.- 30.6.2020. >>

Financijski plan 2020-2022 >>

Financijski plan 2019-2021 >>

Plan nabave za 2020. godinu >>

Financijski plan za 2020. godinu >>

Plan nabave za 2019. godinu >>

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu >>

Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu >>

Referentna stranica za 2019. godinu >>

Financijski plan za 2019. godinu >>

 

GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka) :


Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka >>

Kontakt E-mail adresa službenika za zaštitu osobnih podataka >>

Pravilnik o video nadzoru >>

 

Grad Zagreb - dokumenti i pravilnici:


Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021.>>

Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. >>